Grwp y Draenogod Penrhyndeudraeth

Contact

Phone: 07717 623 046
Location: Gwaith Powdwr, Gwynedd, LL48 6LY
Meeting time: Saturdays at 14:00

Criw bywiog ydym ni sydd yn hoff o gael hwyl yn yr awyr agored, ac nid ydym yn poeni yn ormodol am y tywydd! Rydym yn cwrdd yn wythnosol ar y cyfan, ond weithiau ar benwythnos, ac weithiau gyda'r nos ar ôl ysgol hefyd.

We are a lively crew who enjoy having fun in the open air, and we don't worry too much about the weather! We normally meet on a weekly basis, sometimes on the weekend, and sometimes after school.

Rydym ni'n byw wrth ymyl gwarchodfa natur ar safle yr hen Waith Powdr ym Mhenrhyn. Ers stalwm roedd yna 800 o bobl yn gweithio yna yn creu ffrwydrynnau. Nawr mae natur yn cymeryd drosodd ac mae’n lle chwarae arbennig. Ar ddiwedd Ionawr 2013 roeddem yn adeiladu ffeuau yna:

We are based next to a nature reserve on the site of the old Powder Works in Penrhyndeudraeth. There used to be 800 people working there creating explosives, but now nature has taken over and has transformed it into a wonderful play site. At the end of January 2013 we went there to build dens:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ac rydym ni'n lwcus iawn, mae gennym fws mini a digon o lefydd gwerth eu darganfod. Dyma ni yn Nganolfan Awyr Agored Dol y Moch gyda un o'n arweinwyr ni, Phil van Gucci.

We are also very lucky as we have a mini bus and plenty of places to discover. Here we are in the Dol y Moch Outdoor Education Centre with one of our leaders, Phil van Gucci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Ynys Môn mae Mynydd Parys, lle anial ble cloddiwyd am gopr miloedd o flynyddoedd yn nol. Yn y deunawfed ganrif Mynydd Parys oedd y cynhyrchydd mwyaf o gopr yn y byd. Un dydd Sadwrn yn Nhachwedd 2012 aethom ar ymweliad i Fynydd Parys:

Parys Mountain, which is based in Anglesey, is a desolate area where copper was mined thousands of years ago. In the 18th century, Parys Mountain was the biggest producer of copper in the world. One Saturday in the beginning of November 2012 we went to visit Parys Mountain:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn y ganolfan ymwelwyr, roedd rhaid dewis cymeriad - rhywun yn cloddio am gopr, neu rhywun oedd yn berchen y chawarel. Cawsom gip olwg i'w bywydau trwy chwarae gemau rhyngweithiol ar sgrin fideo. Dyma lun o Cara ac Owain yn barod am ddiwrnod o waith yn y chwarel:

In the visitor centre we had to choose a character – a copper miner or a mine owner. We received an insight into their lives through interactive games on a video screen. Here is a picture of Cara and Owain ready for a day of work in the mine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I baratoi ar gyfer pythefnos Masnach Deg, aeth 17 o’r Dreigiau i’r safle Gwaith Powdr ym Mhenrhyndeudraeth.

In preparation for Fair Trade fortnight, 17 of the Elfins visited the Powder Works site in Penrhyndeudraeth.

Roeddem yn chwarae gemau ble roedd rhaid meimio gwahanol gynhyrchion Masnach Deg (y gêm sydd i’w weld yn y llawlyfr ‘Elfins’ newydd) a gêm o beldroed annheg.

We played games where we had to mime different Fair Trade Products (the game that can be seen in the new Elfins handbook) and a game of unfair football.

Roedd clwb peldroed Penrhyndeudraeth yn chwarae yn erbyn clwb Manchester United, ond bu rhaid clymu breichiau a choesau chwaraewyr Manchester United efo’u gilydd, ac roeddynt yn gorfod gwisgo esgidiau gyda sodlau uchel. Mae’n amlwg mai colli wnaeth Manchester United! Ac felly dysgom pa mor annheg yw rheolau y fasnach byd-eang.

Penrhyndeudraeth football club played against Manchester United, but the Manchester United players had their arms and legs tied together and were wearing high heels. Guess who won?! And so we learnt how unfair the global trading market is.

A dyma ni yn cael hwyl ar y wal ddringo ym Mhlas Dol y Moch.

And here we are having fun on the climbing wall at Plas Dol y Moch.