Penarth: Gweithio'n Gydweithredol/Working Co-operatively

Friday, 15 November 2013

Yn ddiweddar cafodd criw Penarth oedrannau 13-15 noswaith o weithgareddau cydweithredol a oedd yn dangos sut mae mentrau cydweithredol yn gweithio. Roedd hyn yn ran o brosiect Co-op Op, sef prosiect cyfredol Gwerin y Coed, sydd â’r nod o alluogi pobl ifanc i ddarganfod llwybrau newydd i fewn i fyd gwaith.

The Penarth Venturers recently had an evening of activities about co-operative enterprise. This was part of Gwerin y Coed’s current big project, Co-op Op, with the aim of enabling young people to discover new routes into the world of work.

Roedd yn noson hwyliog gyda trafodaethau a gêmau a oedd yn arddangos sut mae gwahanol fathau o fentrau cydweithredol yn gweithio. Roedd y gêmau yn dangos sut mae eu profiadau o Werin y Coed a’r mudiad Woodcraft Folk yn gyffredinol wedi eu seilio ar y modd gydweithredol o weithio.

It was a lively evening of discussions and games that explored how different kinds of co-operatives work. The games highlighted how their experiences of Gwerin y Coed and the wider Woodcraft Folk movement is built on co-operative ways of working.

Roedd y sesiwn yma yn rhan o gyfres o weithgareddau blasu sydd yn cyflwyno pobl ifanc i’r ffordd cydweithredol o weithio trwy waith ieuenctid. Mae mwy o weithgareddau yn cael eu cynnal mewn gwahanol grwpiau Gwerin y Coed o amgylch Cymru.

This session was part of a series of tasters introducing young people to co-operative ways of working through youth work methodology. Other sessions are being held at Gwerin y Coed groups throughout Wales.