Cyd@Gwerin: Project Description

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape their future in a cooperative way

Mae Cyd@Gwerin yn brosiect sydd yn cefnogi a galluogi pobl ifanc i greu dyfodol cydweithredol. Bwriad y prosiect  yw i roi blas i bobl ifanc o beth yw menter cydweithredol. Os yw’n ennyn eu diddordeb, mae'r grŵp yn gallu mynd ymlaen i gyfrnaogi mewn sialens gydweithredol, sef prosiect gydweithredol bychan a all barhau am ychydig wythnosau neu dymor gyfan. Ymhellach ymlaen rydym yn gobeithio gallu datblygu mwy o fenterau cydweithredol, a fydd yn cael eu seilio ar syniadau pobl ifanc.

Amcan y prosiect yw:

 • Deall y farchnad fyd-eang cyfredol, ei heffaith ar Gymru, ac i archwilio ffyrdd eraill o weithio oddi fewn y farchnad fyd-eang hon a fydd yn galluogi pobl ifanc i gael mwy o ddylanwad ar eu dyfodol.
 • Cefnogi pobl ifanc i feddwl am eu gwerthoedd eu hunain, eu hofnau a’u gobeithion am y dyfodol.
 • Galluogi pobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder angenrheidiol i sefydlu eu menterau a'u phrosiectau cydweithredol eu hunain.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, mae'r canolbwynt ar Werin y Coed i ddechrau a datblygu'r prosiect. Rydym wedi gosod yr amcanion canlynol i'r mudiad:

 • I recriwtio a hyfforddi 20 o Gyd-weithwyr (bydd 10 o'r rhain o dan 25 oed) i ysbrydoli a chefnogi pobl ifanc i archwilio menterau a dulliau gweithio sydd yn gydweithredol.
 • Cyflwyno sesiynau blasu ar wahanol lefelau addysgiadol i 150 a 200 o bobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed. Bydd hyn yn digwydd mewn sesiynau wythnosol, ambell i webinar, a chfarfodydd preswyl.
 • Galluogi 40 o bobl ifanc i fod yn rhan o fenter cydweithredol trwy gymeryd rhan yn ''Her Cyd@Gwerin'', gweithgaredd cydweithredol a fydd yn digwydd mewn o leiaf 5 ardal gwahanol yng Nghymru.
 • Hysbysu 4,500 o bobl ifanc ar draws Cymru am y potensial i greu eu swyddi eu hunain trwy greu menterau cydweithredol, i ddangos ble gallent gael cymorth i wneud hyn, ac i ddefnyddio'u dychymyg.
 • Rhannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad o fewn y maes gwaith ieuenctid a rhwydweithiau addysgiadol eraill ar draws Cymru.

Yn ystod yr ail flwyddyn y bwriad yw i gyrraedd llawer mwy o bobl ifanc trwy weithio gyda mudiadau ieuenctid eraill.

 

Co-op Op is a Gwerin y Coed project that enables and supports young people to shape their future in a co-operative way. The programme gives young people an initial taste of what co-operatives are. If they are interested the group goes on to do a challenge activity, a mini co-operative which could last for a few weeks or a whole term. Beyond this we hope we can develop real co-operative enterprises based around young people's ideas.

The aim of the project is:

 • To understand the current global market, it's impact on Wales and to explore an alternative response which empowers young people to influence their own futures.
 • To support young people to explore their own values, and their hopes and fears for the future.
 • To enable young people to gain the skills and confidence required to establish their own cooperative enterprises and co-operative projects.

During the first year, the focus is on Gwerin y Coed, to pilot and develop the project. We have set ourselves the following objectives:

 

 • To recruit and train 20 Co-operative Enablers (10 of which will be under 25 years) to inspire and support young people to explore co-operative enterprise and styles of working.
 • To introduce ‘Co-op tasters’ at different educational levels to 150 and 200 young people aged 11-25. This will be done at weekly group nights, webinars and residentials.
 • To empower 40 young people with the skills needed to be part of a co-operative through participating in 'Co-op Op Challenge' , co-operative activity in at least 5 different areas of Wales.
 • To inform 4,500 young people across Wales of the potential of creating their own jobs through co-operative enterprises, to signpost where support is available to do so and to do this imaginatively.
 • To share learning, experiences and best practice with youth work and other educational networks across Wales.

During the second year the objective is to reach many more young people through working with other youth organisations.